lean - tapa ajatella ja johtaa järkevästi

 

Lean perustuu prosessiajatteluun, hukan poistoon ja työn sujuvaan virtaukseen. LEAN -ajattelun ja toimintamallin avulla

voidaan kehittää asiakaskokemusta eli arvoa asiakkaalle, tehostaa prosesseja ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. 

Lean kehitysprojektin avulla mahdollistetaan kustannussäästöjä, ratkaistaan ongelmia systemaattisesti sekä parannetaan

laatua ja tuottavuutta - käytännönläheisesti, yhdessä. Laatu paranee prosessien kautta!

 

Miksi lean-toimintamallista on hyötyä?

Työssä on tutkitusti yli 50 % hukkaa ja häiriötekijöitä ja arvoa tuottavaa työtä 5 %. Lean-johtamisfilosofian tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa asiakkaalle mahdollisimman vähillä resursseilla. Keskeisiä periaatteita arvo, hukka ja virtaus voidaan soveltaa erilaisiin toimintaympäristöihin. Lean tarjoaa työkaluja ja menetelmiä, mutta ennen kaikkea se on ajattelutapa. Asiantuntijatyökin voi olla tuottavaa, kun työ sujuu, tietotyö on järjestyksessä, hukkatekijät on poistettu ja työn tavoitteet ovat selvillä. Tuotannon prosesseja voi parantaa yhteistyössä henkilöstön kanssa mm. datan, havainnoinnin ja kokonaisajattelun avulla.

 

Organisaation tärkein tehtävä on tuottaa arvoa asiakkailleen.

 • Asiakaskeskeisyys on leanin perusta.
 • Lean on kehittämisjärjestelmä ja filosofia, joka on joukko käsitteitä, periaatteita, työkaluja ja johtamistapoja

          tavoitteena tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa asiakkaalle mahdollisimman vähillä resursseilla.

 • Oikea palvelu/tieto/tuote/materiaali/päätös, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

 

Lean pohjautuu alun perin Toyotan tuotantosysteemiin (Toyota Production System, TPS), jolla tarkoitetaan Toyotan

sisäistä tuotantofilosofiaa, jota on kehitelty lähes 100 vuotta. Leanin keskeiset periaatteet ovat jatkuva kehittäminen

ja ihmisten kunnioittaminen. Parempi käännös onkin TPS = Thinking People System. Keskeisiä periaatteita arvo,

hukka ja virtaus voidaan soveltaa hyvinkin erilaisiin toimintaympäristöihin. 

 

Toyotan toimintaperiaatteet

 • Yritys toimii pitkäjänteisesti
 • Yrityksen keskeisin tavoite on lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja yhteiskunnalle
 • Oikea prosessi tuottaa oikeat tulokset
 • Lisäarvoa tuotetaan ihmisiä ja yhteistyökumppaneita kehittämällä
 • Jatkuva ongelmien syiden selvittäminen ja niihin varautuminen edistävät organisaation oppimista

 

Ollakseen lean

 • Jokaisessa prosessissa toimitaan yhdenmukaisin periaattein
 • Tuotetaan ulkoisen ja sisäisen asiakkaan tarpeen mukaisesti
 • Toimitaan kulttuurissa, jossa jokainen pyrkii jatkuvaan parantamiseen